भावनिक दृष्ट्या सबळ बनवण्यासाठी जगातले पहिले “इमोशनल लाइफ इन्शरुन्स (ELI)”अप्लिकेशन

 

५ एप्रिल २०२२
मंबईु , भारत .
सॅन ज्यनिु परचा विश्वास आहेकी लाइफ इन्शरुन्स आणि हेल्थ इन्शरुन्स एखाद्याच्या कुटुंबाचे
आर्थिकर्थि संरक्षण करेल, तर भावनिक जीवन विमा भावनिकदृष्ट्या नकसानीचा ु सामना करण्यासाठीअत्यंत आवश्यक मदत आणि समर्थनर्थ प्रदान करेल ,त्यांच्या प्रियजनांसोबत महत्त्वाची माहिती आणिअर्थपर्थ र्णू र्णक्षण कायमचेजपण्यासाठी .Digital Safespace निर्माण करून, वापरकर्त्यांची भावनिक संपत्ती सरुक्षित करून आणि जीवनातयोग्य संतलनु निर्माण करणारी परिसंस्था असणेहेसॅन ज्यनिु परचेध्येय आहे.दावा न केलइल्या मालमत्ता दिवसदिें वस वाढत आहेत. सॅन जनिुनिपर या ला उपाय म्हणनू या अपँ मध्येमहत्वाचेकागदपत्र अपलोड करण्याची सविुविधा देत आहे, जेणेकरून योग्य वारसदारांना त्याचा फायदा होईलआणि तेहोणाऱ्या त्रासापासनु वाचतील .
सॅन ज्यनिु पर एक व्यासपीठ तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत आहेजेतमु च्या भावनांना
खरोखर अमर्याद बनवत.ेआजकालच्या काळात जि थेलोक एकमेकांपासनू दरू होत चाललेआहे, ति थेहेमाध्यम लोकांना जवळ आणण्या सबं धी उपयोगी पडले .

आजकालच्या काळात जि थेभावनि क असणेम्हणजेदर्बुलर्ब समजलेजाते, ति थेइमोशनल लाइफ
इन्शरुन्स (ELI) हा अशा प्रकारचा पहिला प्लॅटफॉर्म आहेजो तमची ु कथा, भावना, अर्थपर्थ र्णू र्णक्षण, प ्आणि महत्त्वाचेदस्तऐवज संदेश, फोटो , व्हिडिओ आणि ऑडिओ या स्वरूपात सामायिक करण्यासाठीवयै क्तिकृत सरुक्षित जागा प्रदान करतो. हेसर्व सदं ेश तमु च्या जगभरातील प्रि यजनांना तव्ेहा मि ळतील ,जेव्हा तम्ुही या जगाचा नि रोप घातलेला असेल.
तमचु ेसंदेश आणि इतर डिजिटल मालमत्ता कधी, कुठेआणि कोणासोबत शअर े केली जाईल हेतम्ुहीठरवता. ELI ची प्रोप्रायटरी मास्टरकी प्रक्रिया हेसनिु श्चित करतेकी सर्व फाईल्स कडक सरुक्षा आणिगोपनीयतसह े वितरित केल्या जातील.”आयष्ुयात व्यक्ती एक मलगा ु , वडील , पती, भाऊ, गुरू आणि मित्र अशा अनेक भमिू का निभावतो ,ही एक भाग्याची गोष्ट आहे, एका आयष्ुयात खपू काही जपण्यासारखेआहे, इतके सांगायचेआहेजे
कधीही पर्णू र्ण सांगता येणार नाही , आपलेशवटच े ेशब्द खरोखर अमर्याद बनवण्याचा मार्ग असेल तर”

 • मेहुल जैन (सीईओ आणि संस्थापक)
  “एखाद्या व्यक्तीसाठी त्याच्या/तिच्या भावना व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्या प्रियजनांना
  कायमस्वरूपी संपत्ती मिळेल अशा प्रकारेसरुक्षित करण्याचा कोणताही प्रभावी, विश्वासार्ह मार्ग नाही.
  आम्ही व्यक्तीच्या भावनिक कल्याणासाठी सपीकु वातावरण तयार करण्याच्या प्रवासावर आहोत
  जेणेकरून आम्ही एक सरुक्षित जागा आणि इकोसिस्टम निर्माण करू जिथेएखादी व्यक्ती
  त्याच्या/तिच्या भावना जतन करून शकतेआणि जगू शकत,े” सह-संस्थापक श्रवण शेट्टी म्हणतात.
  हेव्यासपीठ आता व्यक्ती, कॉर्पोरेट, विमा कंपन्या आणि NGO संस्थांसाठी उपलब्ध आहे. प्रत्येकजण
  1Gb स्टोरेजसह त्यांच्या विनामल्ूय, लाइफ टाइम फ्री योजनेसह या अप्लिकेशन चा प्रत्यक्ष अनभवु
  घेऊ शकतो. NGO संस्था, कर्करोग संस्था आणि संरक्षण कर्मचार र्म यांना ् प्रीमियम योजनांमध्ये
  विनामल्ूय प्रवेश आहे.
  आमच्याबद्दल: सॅन ज्यनिु पर ही व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट्सना प्लॅटफॉर्म-र्म एज-ए-सेवा देणारी
  आघाडीची कल्याणकारी तंत्रज्ञान कंपनी आहेजी वापरण्यास-सलभु अप्लिँ केशन्स , AI, Blockchain
  आणि IPFS वापरून USERS च्या भावनिक गरजा पर्णू र्णकरतात. मेहुल जैन(संस्थापक आणि CEO)
  आणि श्रवण शेट्टी (सह-संस्थापक), हे मंबईु , भारतातील सॅन ज्यनिुपरचेसंस्थापक सदस्य आहेत.

अधिक माहितीसाठी : www.emotionallifeinsurance.org